Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

3983 5aa2
:3
Reposted fromfragiile fragiile viadusielecc dusielecc
4142 b929 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialitka litka
2457 9bd3
Reposted fromlittlefool littlefool vialitka litka
5079 fc20
Reposted fromlittlefool littlefool vialitka litka

December 14 2014

2467 da8c
Reposted fromkubeczek kubeczek viamefir mefir
8516 c0a0 500

100kplusnotes:

Following back until I find a tumblr girlfriend

I want!
-Pixie

Reposted fromamatore amatore viamefir mefir
0534 9d54 500
Reposted frominnerbeauty12 innerbeauty12 viamefir mefir
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir

December 11 2014

3243 8364
Reposted fromscorpix scorpix viaucieknijmi ucieknijmi
(...)  ma nieziemsko seksowny głos. Brzmi jak czysty seks oblany czekoladą i bitą śmietaną. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaucieknijmi ucieknijmi
8509 a126
7773 02f2 500
Reposted fromjazminrose jazminrose viatoniewszystko toniewszystko
3332 b338 500
9623 1911
Reposted fromhomczi homczi vialitka litka
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J.L.
Reposted frommonsoon monsoon viadusielecc dusielecc
5895 b615
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaughrrr ughrrr
8115 70d1
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaughrrr ughrrr
6260 c808 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadusz dusz
4664 38b9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaughrrr ughrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl